Polityka prywatności

I. Definicje

 1. Administrator  Neomax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, ul. Kolejowa 18 (47-400 Racibórz), NIP 6391873059, REGON 240127335, KRS 0000679006 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS.

 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.neomax.pl

 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Neomax Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 24 – 36 RODO.

III. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

 1. utworzenie konta: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie

 2. dokonanie transakcji: numer rachunku bankowego, e-mail, imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu

 1. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik powinien we własnym zakresie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych, w szczególności udostępnienie adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

 2. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

IV. Pliki cookies

Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

V. Cele przetwarzania danych osobowych.

 1. podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

 2. świadczenia usługi konta – przez okres prowadzenia konta na rzecz użytkownika, aż do momentu likwidacji konta użytkownika na żądanie użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 3. zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu neomax.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

 4. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO

 5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO

 6. potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 7. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, zmian w ofercie sklepu, w tym zmian cennika,

 8. analiz preferencji lub zainteresowań klienta, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług. Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta,

 9. marketingu produktów lub usług własnych oraz partnerów, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,

 10. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Neomax Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu do czasu przedawnienia roszczeń,

A55A55 Promocja
A55

KOC PLAŻOWY - LSD A55 150x200

28.82PLNnetto 35.45PLNbrutto
NL111DT1 Bestseller
NL111-DT1

INSTALACJA DO LAMP ROBOCZYCH 240W NL111

36.99PLNnetto 45.50PLNbrutto